Na današnji dan

Konačni kraj Bizanta – predaja Trapezuntskog Carstva (1461.)

Dana 15. kolovoza 1461. konačni kraj doživjela je bizantska carska era kad se Osmanlijama predalo Trapezuntsko Carstvo (na karti Trebizond). To je carstvo postojalo još od 1204. godine, tj. od vremena kad su križari osvojili Carigrad pa su pojedini stanovnici Bizanta morali preseliti svoja uporišta moći u razne okolne krajeve. Trapezuntsko Carstvo od tada je postojalo paralelno uz Nicejsko Carstvo (sa središtem u Niceji) i križarsko Latinsko Carstvo (sa središtem u Carigradu).

Upravo se Trapezuntsko Carstvo najduže održalo od carstava bizantske tradicije. Naime, Osmanlije osvojili su 1453. Carigrad, pri čemu je poginuo i posljednji tamošnji car – Konstantin XI. Paleolog. Isti osmanski sultan koji je osvojio Carigrad – Mehmed II. Osvajač – uspio je zavladati i gradom Trapezuntom (tur. Trabzon) na Crnom moru, posljednjim uporištem i prijestolnicom Trapezuntskog Carstva. Osmanlijama je to uspjelo nakon poduže opsade, a grad se predao upravo navedenog datuma 1461. godine. Posljednji vladar Trapezuntskog Carstva bio je car David iz dinastije Komnena (koja je nekoliko stoljeća ranije vladala i u Carigradu).

Komentari